รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกระทั่ง3แสนโล้น ส่งเสริมแรงเศรษฐกิจฐานราก

รัฐบาลอัดฉีดจำนวนเงินกว่า 3 แสนล้าน เปลี่ยน ธ.ก.ส. รวมหมดชดใช้ค่าเสียหายตรงกว่า 50,000 ล้านบาทา ด้วยกันสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยผ่อนปรนอีก 2.6 แสนเลี่ยน เพื่อจะเร่งซ่อมการทำงานกับรายได้ข้างหลังอันตราย COVID-19 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เป็นประธานที่การรั้งขึ้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก่อสร้างประเทศไทยและแผน New Gen Hug รกราก และ ด็อกเตอร์น้ำเมาตเลน รุ่นหัวหน้าน รัฐมนตรีสั่งการกระทรวงการคลัง รวมปาฐกถาพิเศษ “การฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย หลัง COVID-19” พร้อมแยกออกแผนการการขับยกเศรษฐกิจประเทศไทยไปสู่ความแข็งแรงแข็ง โดยประกอบด้วย หัวหน้าอภิรมย์ เปรมเด่น ผู้บัญชาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยชาวนาชาวไร่รุ่นใหม่ ผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมธุรกิจผู้เป็นใหญ่อภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้สร้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างประเทศไทยขึ้น เพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแรงมอบกับอาณาเขตบ้านนอก ภายใต้โครงการประธาน ๆ ดังนี้1. แผนการเสริมสร้างธีรภาพระดับครอบครัว (สร้างฐานะ) ติดสอยห้อยตามหลักปรัชญาสรรพสิ่งเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันทฤษฎีใหม่ ชั้นแห่ง 1 “พึ่งพาอาศัยตนเอง” โดยรัฐบาลช่วยเหลืองบดุลต่อหน้า จำนวน 10,720 โล้นบาทา ในการขับยกกับปฏิรูปจ่ายชาวไร่ชาวนา ผลรวม 300,000 ราย สมรรถก่อสร้างธีรภาพมุขของกินโดยประกอบด้วยแหล่งของกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในพื้นที่รอบกาย (459 พอมีพอกิน) งานก่อสร้างโอกาสแยกออกคนรุ่นใหม่แห่งมีความรู้ มีความเชื่อมั่นแห่งมรรคาการเกษตรต้นฉบับนวชาต จำนวนรวม 200,000 ราย มารวมเคลื่อนและปฏิรูปเขตการเกษตรชดใช้เกษตรกรสถานที่แก่เติบโต การพัฒนาและยกสถานภาพศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยืดยาว เพื่อจะถ่ายทอดองค์ปัญญาด้านแตกต่าง ๆ สู่เกษตรกรด้วยกันวงในต่างจังหวัด จำนวนรวม 1,200 ที่ทั่วราชอาณาจักร กับปฏิรูปกบิลงานบริหารทำความเข้าใจแปลนออนไลน์ เปลี่ยนระบบ E-learning พร้อมด้วยการเรียนดูงานสถานที่ศูนย์ทำความเข้าใจ เพราะว่า ธ.ก.ส.ครบถ้วนสนับสนุนสินเชื่อค่าตอบแทนลดหย่อน เช่น สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงิน 10,000 โล้นตีน สินเชื่อ New Gen Hug ถิ่นกำเนิดวงเงิน 60,000 โล้นเท้า กับสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตนวชาต (Jump Start Credit) วงเงิน 100,000 ล้านบาทา “อัศวิน”ลงพื้นสถานที่แคว้นลำคลองสานสงเคราะห์ผู้ครอบครองความกระทบกระเทือนวัวตัก-19 เศรษฐกิจดวงเดือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูแรง ธุรกิจปิดกิจการเพิ่ม 2. โครงการสร้างเสริมความแข็งแรงระดับที่สาธารณะ (ก่อตั้งโคน) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีนวชาต ดีกรีแห่ง 2 “พึ่งกันกับกัน” โดยรัฐบาลอนุเคราะห์งบประมาณ 22,000 ล้านบาท เพื่ออนุเคราะห์วิสาหกิจชุมชน 16,000 แห่งหน ด้วยว่าจับไปให้ทุนรากฐานข้างการเกษตร เช่น กบิลธารา อาคาร เครื่องกล กับเทคโนโลยีนวัตกรรมทางราชการเกษตร เปล่าเลยเปอร์เซ็นต์ 50 สรรพสิ่งมูลค่าการลงทุน ด้วยกันไม่เกินแห่งละ 5 โล้นบาท และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิตเพราะด้วยวิสาหกิจชุมชนแห่งหนมีการปกครองด้วยกันดำเนินการกำเนิดเพื่อที่จะก่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อค่าตอบแทนผ่อนผัน เช่น สินเชื่อธุรกิจสร้างประเทศไทยวงเงิน 30,000 โล้นบาทา และสินเชื่อ ธุรกิจขนาดย่อมไร่วงเงิน 40,000 โล้นบาท3. แผนสร้างเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ (ตั้งสติ) ตามหลักปรัชญาสรรพสิ่งเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีนวชาต ชั้นแห่ง 3 “เกี่ยวดำรงฐานะเครือข่าย” เพราะรัฐบาลอนุเคราะห์งบดุล 21,675 กล้อนตีน เพื่อจะอนุเคราะห์แจกสถาบันชาวไร่ชาวนากับผู้สร้าง จำนวน 7,255 ที่ ดำรงฐานะกระหม่อมแถวแห่งการประมวลผลิตผล การแปรตัวผลิตผล การเกี่ยวโยงการตลาด การจัดการการเคลื่อนย้าย การให้บริการทางการไร่ ด้วยกันการเดินทางที่สาธารณะ เพราะเน้นย้ำการมีส่วนร่วมด้วยกันแจกที่สาธารณะเป็นใจกลาง ประกอบด้วย ค่าลงทุนปัจจัยเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงการผลิต การเช่า การจ้างแรงงาน เปล่าพ้นอัตราร้อยละ 50 สรรพสิ่งค่าออกทุนด้วยกันโสหุ้ยกับเปล่าเลยที่ละ 5 ล้านบาท หมายรวมการพาเจียรพัฒนาความรู้เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งแจกกับดักผู้นำสถาบันชาวนาชาวไร่ โดย ธ.ก.ส.ยังสงเคราะห์สินเชื่อค่าตอบแทนลดหย่อน เช่น สินเชื่องานชุมชนสร้างไทยวงเงิน 10,000 กล้อนบาท ด้วยกันสินเชื่อ ธุรกิจขนาดย่อม เกษตรวงเงิน 10,000 โล้นบาทาหัวหน้าอภิรมย์ กล่าวว่า การบูรณะชาวนาชาวไร่คราวหลังสถานการณ์งานแพร่เชื้อสรรพสิ่งเชื้อไวรัสวัวตัก-19 ภายใต้แผนการเศรษฐกิจพอเพียงก่อสร้างแหลมทอง นับว่าสำเร็จการรวมกันความร่วมแรงร่วมใจจากองค์การแตกต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาชุมชนแยกออกแก่กล้า สงเคราะห์งานดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่คล้องจองกับดักวิถีชีวิตของวงในที่สาธารณะ ทั้งณข้างการผลิต งานจ่าย-ค้าผลิตภัณฑ์ การแปรตัว และการเสพสรรพสิ่งวงในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพราะว่าใช้คืนทรัพยากรของที่สาธารณะ ประกอบด้วยการอุดหนุนผลประโยชน์ชนิดอนุกูลและถูกต้อง โดยคนรุ่นหลังแห่งรอบรู้ความสามารถเข้ามารวมคิด รวมสร้างธุรกิจที่สาธารณะภายใต้หลักเขตปรัชญาสรรพสิ่งเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันกับการชดใช้นวัตกรรมด้วยกันเทคโนโลยีทันสมัย แห่งการก่อสร้างมูลค่าเพิ่มแจกกับผลิตผลทางการทุ่งกับชกต่อยอดอยากปากแห้งสู่งานณชุมชน เน้นย้ำงานมีส่วนร่วมของคนวงในที่โล่งแจ้งและภาคีข่ายงาน ครบถ้วนจรรโลงงานเดินธุรกิจเพื่อจะสังคมในแนวทาง Social Enterprise (SE) ชิ้นนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแจกมีความแข็งแกร่งกับก่นสู่จุดหมายการพัฒนาแห่งยั่งยืน (Sustainable Development)