เลยเวลาก่อน!! อย่าเพิ่งจะปลูกข้าวชันษา คอยพระพิรุณมามั่นใจก่อนเติมธารา 3 คันดิน

กรมชลประทาน ระบุผลรวมธาราแห่งคันนา “ลำนางรอง-ลำแชะ-แม่กวงกลม” อีกทั้งน่าจะห่วง วอนประชาชนอดออมน้ำ อธิปเพิ่มพูนศักดิ ธนความร้อนกองพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ประเจิดประเจ้อดุ แห่งตอน 6 จันทรา ระหว่าง พ.ค.-ต.ค.2563 กรมชลประทานประเมินจักก่อเกิดสถานการณ์ลานีญาอ่อนต่อโลก ๆ ไม่ก็จำนวนฝนตกชุมแห่งโปร่งแสงพื้นที่ แม้อต.จะประมาณปริมาณน้ำฝนหารทั่วประเทศจักด้อยคุณประโยชน์สามัญ 5% เพราะว่ากะแหวทั่วหน้าฝนชันษานี้จะประกอบด้วยผลรวมน้ำต้นทุนแห่งวันที่ 1 พมันสมองยมันสมอง2563 ปริมาณมากกระทั่งปีก่อนเค้าหน้า 3,500-5,000 ล้าน ลบ.ม. ทำนายพิรุณชันษา 2563 จะคล้ายปี 2538 แห่งหนมีฝนตกทางระยะบนบานค่อนข้างจะจังกรมชลประทานได้เตรียมแผนการว่าการว่าการสายธาร ผิประกอบด้วยฝนตกแห่งเนื้อที่ติดสอยห้อยตามการคาดการณ์สิ่งของกรมอุตุฯ เหตุฉะนี้ คือดวงเดือน พ.ค.จำนวนพิรุณธรรมดาๆ จันทรา มิ.ย.ภาคเหนือ เขตบูรพาและตะวันตก จำนวนฝนธรรมดาๆ ภาคอีสานด้วยกันปักษ์ใต้ริมฝั่งทิศประจิม พระพิรุณต่ำกว่า คุณประโยชน์สามัญ ด้านเมืองใหญ่เทพ ฯ และแย้มมาณฑล ฝนตกรุ่งเรืองกระทั่งคุณค่าปกติ ดวงเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูจำนวนฝนต่ำปกติและหลังจากนั้นผลรวมพิรุณก็ด้อยค่าสามัญจรจวบจนถึงสูงกระทั่งค่าปกติกระจายแห่งทั้งหมดท้องถิ่น ทั้งนี้ 1 พมันสมองย. มีเขื่อนหยุดสายธารแห่งประกอบด้วยธาราโหรง 31-50% จำนวน 3 แห่ง เป็นต้นว่า คันดินดองน้ำลำนางรอง ธานีจังหวัดบุรีรัมย์ คันดินเก็บน้ำลำแชะ ธานีจังหวัดนครราชสีมาและคันนาเก็บธาราแม่กดวง บุรีเชียงใหม่ ส่วนคันดินอุบลรัตน์ เมืองขอนแก่น มีระดับน้ำเสื่อมลงแหวระดับจำกัดตอนบนบาน (Upper Rule Curve) แม้ว่ากะตวาดพอเปลี่ยนหน้าฝนนี้ไปคันนาอุบลรัตน์จะหวนกลับมีปริมาณธารากว่า 80% ของปริมาตรคันนาฯ“ก่อนหน้านี้ประกอบด้วยความวิตกกังวลดุแหลมทองจักประสบปัญหาภัยแล้งทั้งปีแม้ว่าณ เวลานี้ริเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ว รวมทั้งจากความคาดหมายสิ่งของกรมอุตุฯ ประมาณการดุณระยะจันทรา ส.ค. ถึง ก.ย.จักมีการอุบัติต้นลานีญา ซึ่งจะลุ้นจ่ายแก้ภัยแล้ง คว้าแห่งชั้นหนึ่งแม้ว่าประชาชนยังต้องช่วยกันอดออมธาราเพื่องานอุปโภคกิน โดยควานที่มาหยุดกักกันน้ำฝนวางชดใช้ที่ตอนหน้าแล้ง อาทิ ถังน้ำ และโอ่ง เป็นพืชพันธุ์” นายทวีกำลัง ทูลจะอย่างไรก็ตาม กรมชลประทานขอความร่วมมือกับเกษตรกรแห่งหนวางแผนทำไร่ทำนาพรรษาจ่ายคอยกรมอุตุฯ ประกาศไปสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการก่อนแล้วจึงอ่อยทำการเพาะปลูก เพื่องานปลูกข้าวชันษา กลางเมืองใช้น้ำฝน หรือสายธารแหล่งที่อยู่ที่แม่น้ำลำคลองลงมาใช้จ่ายเต็มแรงสุดโต่งเพื่อที่จะหยุดน้ำฝนที่ไหลหลั่งลงอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ณหน้าแล้งต่อไป มีพางณอาณาเขตชลประทานที่โปร่งแสงเนื้อที่ เช่นอาณาเขตแห่งใช้ธาราขนมจากเขื่อนลำปาว คันนาน้ำอูน คันดินแม่กวงกลม คันนาสิรินธร เป็นอาทิ แห่งสามารถปลูกข้าวปีได้มาเพราะว่าไม่ต้องรอกรมอุตุฯ ข้อมูลเข้าหน้าฝน ก็เพราะว่าสายธารเงินลงทุนด้วยกันฝนแห่งตกลงลงมาเขียนเติมสมรรถอนุเคราะห์งานเพาะปลูกข้าวได้เลย “ภาษาซีอ้วนพี” เร่งขับเคลื่อนแผนปลูกน้ำ แก้มลิงสมัย 4.0 แก้อุทกภัยน้ำแห้ง มท.1 สั่งกะทันหันผู้ว่าฯ 40 บุรีซักซ้อมรับมืออุทกภัยกะทันหัน เพื่อทายปริมาณสายธารแห่งอ่าง แห่งระยะ 6 จันทราจด 1 พมันสมองยมันสมอง2563 กรมชลประทานพยากรณ์จากแบบจำลองเหตุการณ์สายธาร 5 เรื่องมี 1. ธารายิ่งกว่าค่าปกติ หรือค่าเฉลี่ยจะมีความจุสายธารสิงสู่แห่ง 60,781 กล้อน หักออกมันสมองมัธยม หรือว่า 86% สิ่งของความจุ จักมีน้ำเอาการเอางาน 37,239 กล้อน ลบ.มัธยมศึกษา ไม่ก็ 79% สิ่งของปริมาตร 2. น้ำละม้ายค่ากลางจะมีความจุธาราสิงสู่แห่ง 52,452 โล้น หักมันสมองมัธยมไม่ก็ 74% สิ่งของปริมาตร จักมีน้ำใช้การได้ 28,910 กล้อน หักออกมันสมองมัธยมศึกษา ไม่ก็ 61% ของความจุ3. สายธารโหรงเหรงจะประกอบด้วยปริมาตรน้ำอยู่ที่ 36,794 ล้าน ลบมันสมองมัธยมศึกษาหรือว่า 52% สรรพสิ่งปริมาตร จักมีสายธารเอาถ่าน 13,252 โล้น ลบ.มัธยม หรือ 28% สรรพสิ่งความจุ 4. กรณี Inflow 2538 ค่ากลางจะมีความจุน้ำอยู่ที่ 55,905 โล้น หัก.มัธยม หรือ 79% ของความจุ จักประกอบด้วยธาราเอาถ่าน 32,363 กล้อน หัก.ม.หรือว่า 68% ของปริมาตร ด้วยกัน 5. เรื่องสายธารไหลหลั่งเข้าไปอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย (AVG)-5 ด้วยเหตุที่กรมอุตุฯ ทายพิรุณตลอดปีเก็บดุจักต่ำกว่าค่ากลาง 5% จักมีความจุสายธารอยู่ที่ 50,946 ล้าน หัก.มัธยม หรือว่า 72% สรรพสิ่งปริมาตร จักมีสายธารเอาการเอางาน 27,403 โล้น หักออก.มัธยมศึกษา ไม่ก็ 58% สิ่งของปริมาตรกระนั้นก็ตาม เหตุด้วยการดำเนินงานณแต่ละโครงการ กรมชลประทาน ได้มาร่วมกับ 38 หน่วยงาน ภายใต้การคุมสอดส่องดูแลสรรพสิ่ง กองอำนวยการธาราแห่งชาติ เป็นต้นว่า สำนักงานทรัพยากรสายธารแห่งชาติ (สคงทนถาวรช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ และเขตประชาชน ซึ่งแนวทางธุรกิจสิ่งของกรมชลประทานจักการรวมกันสมรู้ร่วมคิดกับดักทั้งปวงองค์การที่มีความเกี่ยวพัน เพื่อจะสอดส่องได้มาประการกว้างขวางเติบโตซีกแห่งเรื่องสรรพสิ่งความวิตกกังวลเรื่องน้ำประปาขัดสนเหมือนณอดีตกาล เชื่อแหวที่ปัจจุบันจักไม่ประสบปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วอีก ด้วยเหตุที่รัฐบาลได้มาจำกัดยุทธ์ศาสตร์น้ำขึ้นมาโดยประกอบด้วยหน่วยงานกลางๆที่เข้ามาสอดส่องณแต่ละท้องถิ่นส่วนแล้ว