ไฟเขียวใช้คืนเงินกู้ยืมปฏิรูปเศรษฐกิจรอบแรกแสนเลี่ยน

ชงครม. ไฟเขียวชดใช้เงินกู้ยืมปฏิสังขรณ์เศรษฐกิจรอบแรกแสนเลี่ยน วันที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ตรงนี้ หัวหน้าทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ที่ทำการที่ประชุมความก้าวหน้าเศรษฐกิจด้วยกันเข้าผู้เข้าคนแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ไม่มิดชิดตวาด ในวันที่ 8 ก.ค. ตรงนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จักรายงานแยกออกครม. (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นงามแผนใช้เงินกู้ยืมขนมจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 เลี่ยนเลี่ยนตีน แห่งด้านสรรพสิ่งเงินกู้ยืม 4 แสนโล้นตีน ในรอบแรกปริมาณ 213 แผนการ ดำรงฐานะวงเงิน 1.01 แสนกล้อนตีน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองจักกำลังวังชาตรวจสอบลดวงเงินในแต่ละโครงการมอบคว้าจังสุดโต่ง คาดว่าโหล่จักเหลือหลอวงเงินที่แจก คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอยู่แห่งหนประมาณการ 7-8 หมื่นเลี่ยนบาทาเช่นนี้แผนการรอบจำเดิมจะทำให้เกิดงานจ้างงาน 4 แสนราย ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนณเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 รอบ ซึ่งไม่ได้หวังจะเป็นเหตุให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากขึ้น เสียแต่ว่าเป็นการประคองเหตุการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากวัวตัก-19 อย่างรุนแรงมากกว่าเนื่องด้วยแผนการที่มีกรรมสิทธิ์อนุมัติรอบแรก อาทิเช่น1. แผนการนาแนวความคิดนวชาต โคกหนองน้ำท้องนา2. โครงการว่าจ้าง นักศึกษา วงในเนื้อที่ 7 หมื่นยศ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานสรรพสิ่งที่โล่งแจ้ง เพราะแยกออกจ้าง 2 คน ดาม 1 ชุมชน ค่าจ้างรายเดือน 1.5 หมื่นบาท เป็นระยะยุค 1 ปี โบกมือกราบลา! “นกสกู๊ต”พ่ายโคตัก ปิดกิจการ พรุ่งนี้อ่อยเติมเต็มถัง!! การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย-โปร่งใสจากลดราคาน้ำมันรถ 60 เงิน 3. ว่าจ้างขันอาสาดูแลคนสูงอายุ 1.5 หมื่นฐานันดร ซึ่งจะประกอบด้วยการฝึกอบรมทวีความฉลาดแบ่งออกดำรงฐานะผู้ชำนาญการพิเศษสอดส่องดูแลคนสูงวัย เพื่อที่จะอาณาเขตจะรับครอบครองเจ้าหน้าที่ต่อไป3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและบริเวณแวดล้อม จ้างคนดูพิศเนื้อที่ปลูกป่า ก่อหลักการป้องกันไฟป่า เพื่อที่จะขบปัญหาฝุ่นละออง ผลรวม 9,000 ราย4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าและนวัตกรรม จะทำแผนยกสถานภาพเศรษฐกิจ รายท้องที่ เพราะว่าส่งนิสิต และคุณครู ลงไปในพื้นที่ 3,000 ท้องที่ เพื่อเจียรนึกดูด้วยกันยกฐานะเศรษฐกิจณตำบาล ตลอดความการท่องเที่ยว เรื่อการกสิกรรม เป็นต้น5. แผนให้เงินทุนรอนหมู่บ้าน เจียรพัฒนาผลิตผลณที่โล่งแจ้ง อาทิ พัฒนาสมุนไพร ทำร.ง.แปรธาตุต้นยางพารา โรงสีที่โล่งแจ้ง ซึ่งทาง สศช. จะทูลแบ่งออก คณะรัฐมนตรี กันทรัพย์สินในที่ซีกสิ่งของ 4 แสนโล้นบาท แบ่งออกกับดักทุนทรัพย์หมู่บ้านแห่งหนเว้น 2 แสนบาท อธิปทศพร กล่าวว่า งานทูลโครงการใช้คืนเงินกู้ยืม 4 แสนโล้นตีน แจก ครม. เห็นชอบจักประกอบด้วย 3 รอบแรก รอบเริ่มแรกในที่วันที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ตรงนี้ รอบลำดับที่สองจันทรา ส.ค. กับรอบที่ 3 จันทรา ก.ย. โดยลามากประกอบด้วยแผนการสถานที่ทูลเข้า 4.64 หมื่นแผน วงเงิน 1.4 เลี่ยนเลี่ยนพระบาท ซึ่งแผนการที่ครอบครองการเห็นชอบจะทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นเงินรายได้ในที่สาธารณะ ด้านแผนการที่ผู้รับเหมารับประโยชน์จะเปล่าเปลี่ยนการพิเคราะห์เพื่อเงินกู้ที่จะแบ่งออกกับดักทุนรอนเอสเอ็มอี สรรพสิ่ง ที่ทำการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางๆกับขนาดเล็ก (สสวมันสมอง) เพื่อเจียรช่วยผู้ประกอบเจ้าตัวเล็กเข้าไม่ถึงเงินราคาต้นทุนขนมจากสถาบันการเงิน จักเปล่าใช้ทรัพย์สินจากเงินกู้ 4 แสนกล้อนบาท แต่ว่าจะจากไปใช้เงินกู้ในด้านของแก้ไขเศรษฐกิจ 6 แสนเลี่ยนบาท สถานที่ตอนนี้ประกอบด้วยวงเงินหลงเหลือ 1.9-2 แสนเลี่ยนพระบาท ส่วนทุนทรัพย์เอสเอ็มอีจักขอทรัพย์สมบัติ 5 หมื่นกล้อนพระบาท หรือว่า เปล่า ณ เวลานี้รอกคบอกวงเงินลงมาแบ่งออกคณะกรรมการกลั่นกรองสืบสวนอยู่